سرعت

بهمن 17, 1396
پیشرفت اکومال

پیشرفت پروژه اکومال به 64 درصد رسید

با توجه به افزایش سرعت پیشرفت کارگاه در ماه های اخیر پیشرفت کلی پروژه به 64 درصد رسیده است.